Проект Статуту садівничого товариства “Масив садівничих товариств «Ясногородка-1”

(2019)

Проект Статуту садівничого товариства “Масив садівничих товариств «Ясногородка-1”

(2019)

Код ЄДРПОУ 25301286
с. Ясногородка, Вишгородський район – 2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Садівниче товариство «Масив садівничих товариств «Ясногородка-1» (далі – СТ «МСТ «Ясногородка-1» або Товариство) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, членів садівницьких товариств «Вишенька», «Груша», «Здоров’я», «Клен» , «Радуга» створеним на основі єдності їх інтересів, і є неприбутковою організацією.
1.2. СТ «МСТ «Ясногородка-1» створене у 1983 році, здійснює свою діяльність на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішенням Київського обласного виконавчого комітету від 27 вересня 1983 року за №487 загальною площею 12,2 га, за рахунок земель Держземзапасу (бувших земель спецпризначення) Вишгородського району Київської області та діє на основі добровільності вступу та безперешкодного виходу, соціальної справедливості, взаємодопомоги, самоврядності, рівноправності його членів при голосуванні, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості, публічності та демократичного контролю за його діяльністю.

1.3. СТ «МСТ «Ясногородка-1» створене на невизначений строк та розташоване за адресою: село Ясногородка Вишгородського району Київської області (за межами с.Ясногородка, териториально в адміністративних межах села)
1.4. Статут СТ «МСТ «Ясногородка-1» визначає загальні, правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності товариства, а також права та обов’язки її членів.
1.5. СТ «МСТ «Ясногородка-1» здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи, якого набуває з дня реєстрації, керується в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про кооперацію», іншими законодавчими актами, які регулюють діяльність неприбуткових організацій, та даним Статутом, який є основним документом діяльності товариства. .
1.6. За характером діяльності СТ «МСТ «Ясногородка-1» відноситься до обслуговуючих кооперативів.
1.7. СТ «МСТ «Ясногородка-1» як юридична особа, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки, інші реквізити, має право відкривати будь які рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах. Може мати свою символіку.
1.8. СТ «МСТ «Ясногородка-1» не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, а її члени не відповідають по зобов’язаннях товариства .
1.9. СТ «МСТ «Ясногородка-1» не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов’язаннях товариства.
1.10. Найменування товариства:
– повне найменування українською мовою: «Садівниче товариство «Масив садівничих товариств «Ясногородка-1»;
– скорочене найменування українською мовою – СТ «МСТ «Ясногородка-1»;

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Головною метою діяльності СТ «МСТ «Ясногородка-1» є задоволення та захист законних економічних, соціальних, побутових та інших потреб своїх членів.
2.2. Для виконання своєї головної мети, задоволення власних потреб своїх членів, товариство може здійснювати наступні основні види діяльності:
– організовувати, створювати необхідні умови та сприяти в отриманні членами товариства електроенергії, водопостачання, інших комунальних та побутових послуг;
– організовувати та створювати умови, які сприятимуть якісному облаштуванню доріг, шляхів та проїздів;
– організовувати та створювати умови для розвитку інфраструктури, необхідної для комфортного проживання членів товариства та членів їх сімей, для занять спортом, іншими видами культурного відпочинку та творчих занять;
– організовувати та створювати умови для придбання товарів, продуктів, іншої необхідної членам товариства продукції та послуг; організовувати та надавати членам товариства громадську підтримку та юридично-правову допомогу у захисті порушених їхніх законних соціальних, економічних, майнових та будь яких інших прав;
– приймати участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території, на якій розташовані земельні ділянки членів товариства, у вирішенні інших питань місцевого значення та в місцевих програмах.
– Садівниче товариство «МСТ Ясногородка-1» є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об’єднання, засновниками, членами органів управління, іншими пов’язаними особами, а також серед працівників товариства.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для здійснення цілей, завдань та видів діяльності, визначених Статутом, товариство користується правом:
– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, недержавних та громадських органах;
– проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші товариства та спілки, надавати допомогу в їх створенні;
– одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інших установ та організацій інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
– вносити пропозиції до органів влади і управління;
– розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
– засновувати або вступати в спілки, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими громадськими товариствами та спілками;
– користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Членом СТ «МСТ «Ясногородка-1» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 16-річного віку , виявили бажання брати участь в його діяльності та має державний акт на право власності на земельну ділянку або її частину.
4.2. Товариство має фіксоване індивідуальне членство, веде облік своїх членів та видає кожному з них посвідчення про членство. Наявність асоційованого членства не передбачена.
4.3. Прийом в члени товариства здійснюється на підставі особистої заяви бажаючого, поданої ним до правління у встановленому в товаристві порядку.
4.4. Заява про вступ розглядається правлінням впродовж тридцяти календарних днів. За наслідками розгляду заяви про вступ правління приймає рішення про прийом у члени товариства або відмовляє в прийомі. В разі відмови у задоволенні заяви повторне подання прохання про вступ до товариства можливе не раніше ніж через шість місяців. В разі задоволення заяви про прийом до членів товариства, заявник набуває членство після сплати у визначений правлінням строк вступного та встановленого на поточний рік членського внеску та інших обов’язкових платежів і зборів. При несплаті заявником у визначений правлінням строк платежів, він вважається не прийнятим до членів товариства і наступну заяву про прийом до її членів може подати не раніше ніж через шість місяців.
Рішення правління про прийняття до товариства підлягає затвердженню загальними зборами (зборами уповноважених) членів товариства. В разі не затвердження такого рішення, заявнику повертаються всі платежі, окрім річного внеску. Внесення будь яких паїв в товариство не передбачено.
4.5. Член товариства має право:
– брати участь у роботі та в управлінні справами товариства, обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів;
– вносити пропозиції щодо покращення роботи товариства, усуненню недоліків в його роботі та в роботі посадових осіб;
– користуватися майном та послугами у встановленому в товаристві порядку;
– отримувати у встановленому порядку від посадових осіб товариства інформацію з питань його роботи;
– в разі вступу товариства в інші спілки, об’єднання – бути обраним до складу керівних та контролюючих органів в цих спілках, приймати участь в їх роботі;
– на підставі письмової заяви добровільно вийти із членів товариства;
– оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена товариства, голови, правління або загальних зборів шляхом подання не пізніше дев’яноста календарних днів з дати прийняття оскаржуваного рішення, здійснення ними дій або бездіяльності, письмової скарги, а саме:
а) на дії, бездіяльність або рішення члена товариства – первинна скарга подається Голові, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим запрошенням члена товариства, який скаржиться, а також члена товариства, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів членів товариства (зборів уповноважених), які зобов’язані розглянути скаргу на черговому (позачерговому) засіданні, із обов’язковим запрошенням члена товариства який скаржиться, а також члена товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
б) на дії, бездіяльність або рішення Голови – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим запрошенням члена товариства, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим запрошенням члена, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
в) на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається Голові, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 30 календарних днів, із обов’язковим запрошенням члена товариства, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим запрошенням члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
г) на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів товариства – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
– користуватись іншими правами, які має член товариства згідно діючому законодавству України.
4.6. Член товариства має тільки один голос, і це право не може бути передано іншій особі.
4.7. Член товариства зобов’язаний:
– додержуватись Статуту товариства;
– приймати участь у прийнятті рішень;
– виконувати рішення загальних зборів (зборів уповноважених), правління та голови, прийнятих ними в межах своїх повноважень;
– сплачувати у встановлені строки всі платежі та внески в тому числі за електроспоживання, охорону, на ремонт, модернізацію електромереж товариства, покриття доріг встановлені загальними зборами (зборами уповноважених членів) та правлінням Товариства;
– виконувати всі встановлені в Товаристві правила і вимоги;
– дбайливо ставитись до майна товариства, не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоду майну товариства або створювати загрозу нанесення збитків або шкоди майну товариства; відшкодовувати у встановлений правлінням термін і у встановленому порядку завдану шкоду майну товариства;
– виконувати інші обов’язки, які покладені на нього.
4.8. Припинення членства у товаристві відбувається на підставі рішення загальних зборів (зборів уповноважених) членів товариства або правління з наступних підстав:
– за добровільною заявою про вихід із членів товариства;
– в разі своєї смерті;
– в зв’язку з порушенням Статуту товариства, за невиконання рішень загальних зборів, рішень правління та голови товариства, порушення встановлених у товариства правил та вимог;
– в разі набрання законної сили рішення суду про засудження члена товариства до позбавлення волі;
– несплати внесків та платежів у визначеному в товаристві порядку;
– в разі відмови члена товариства у відшкодуванні завданих майнових збитків товариству;
– припинення діяльності товариства.
4.9. Розгляд питання про порушення, допущені членом товариства, які можуть мати за собою наслідки у вигляді винесення рішення про виключення із його членів, повинен відбуватися, як правило, у присутності члена товариства. Про розгляд питання, дату, час і місце засідання органу, який його буде розглядати, член товариства має бути попереджений за десять календарних днів рекомендованим листом за вказаною ним у заяві про вступ до членів товариства адресою. Неявка члена товариства на засідання без поважних причин не є підставою для зняття з розгляду питання про допущені ним порушення. При наявності поважних причин (попередження про хворобу або про виїзд за межі країни, тощо) розгляд питання, за письмовою заявою особи, чиї порушення розглядаються, переноситься на інший термін.
4.10.В разі припинення членства у товаристві раніше внесені кошти або майно, а також будь яка частка майна товариства, поверненню не підлягають.

5.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. Управління товариством здійснюють:
– загальні збори (збори уповноважених) членів товариства;
– правління;
– голова.
Спостережна рада в товаристві не створюється.
5.2. Вищим керівним колегіальним органом товариства є загальні збори (збори уповноважених) членів товариства. Кожен член товариства чи уповноважений представник товариства має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.
5.3. Збори уповноважених представників проводяться у разі, коли з організаційних причин проведення загальних зборів членів товариства неможливо. Кількість членів товариства, які мають право делегувати уповноважених та порядок обрання уповноважених для участі у зборах уповноважених визначається рішенням правління товариства. Квота уповноважених представників Товариства складає 1(один) представник від 5 (п’яти) членів Товариства. Квота може змінюватись за рішенням Зборів. Членом зборів уповноважених по за квотою з правом голосу є голова товариства.
5.4. Загальні збори (збори уповноважених) відбуваються не рідше одного разу на рік. На вимогу голови, правління, ревізійної комісії (ревізора) або членів товариства, що володіють не менш як 1/3 частини голосів, головою або правлінням або ініціативною групою в кількості 1/3 членів товариства (в разі не скликання зборів головою або правлінням) скликаються позачергові загальні збори (збори уповноважених) членів товариства. Місцем проведення загальних зборів (зборів уповноважених) – є місце знаходження Товариства. Рішення, які прийняті на загальних зборах (зборах уповноважених) в інших місцях вважаються такими, що не мають законної сили.
5.5. Загальні збори (збори уповноважених) вирішують наступні питання:
– обирають голову зборів в разі, якщо з будь-яких причин голова товариства не приймає в них участь;
– обирають секретаря зборів та членів президії зборів;
– встановлюють кількісну чисельність правління;
– обирають на три роки голову товариства або приймають рішення про дострокове звільнення його з займаної посади;
– обирають на три роки членів правління або приймають рішення про дострокове звільнення їх з займаної посади; до складу правління обираються голови садівничих товариств «Вишенька», «Здоров’я», «Груша», «Радуга», «Клен» що входять до складу СТ«МСТ Ясногородка-1»
– встановлюють кількісну чисельність ревізійної комісії;
– обирають на три роки ревізійну комісію або ревізора або приймають рішення про дострокове звільнення їх з займаної посади;
– затверджують Статут товариства, його нову редакцію або вносять до нього зміни і доповнення;
– затверджують структуру товариства, перелік наявних в його складі структурних підрозділів, вносять зміни до структури товариства;
– розглядають скарги на рішення правління, прийняті не більше ніж за 365 календарних днів до їх подання, про прийом в члени товариства або виключення з членів товариства та приймають по таким скаргам остаточне рішення і в випадку скасування рішення правління про прийом громадянина в члени товариства, останньому повертаються всі внесені ним грошові кошти окрім річного членського внеску;
– розглядають скарги членів товариства на будь які рішення правління або голови і в разі, якщо вони прийняті з перевищенням наданих ним повноважень, або з порушенням діючого законодавства, приймають рішення про їх зміну або скасування;
– затверджують розмір вступних, щорічних, цільових внесків, зборів, додаткових платежів для фінансування поточних витрат товариства, встановлюють розміри фінансових санкцій, визначають розміри, порядок формування та використання фондів товариства;
– визначають розмір оплати праці голови, голови ревізійної комісії (ревізора), а також затверджують кошторис на утримання апарату органу управління та органу контролю;
– заслуховують щорічний звіт голови про роботу правління та приймають рішення про визнання роботи правління задовільною або незадовільною;
– заслуховують звіт голови про фінансово-господарську діяльність і приймають його до уваги;
– заслуховують звіт та затверджують щорічний акт ревізійної комісії (ревізора) і при необхідності, приймають рішення по результатам ревізії;
– затверджують основні напрямки роботи та діяльності товариства;
– затверджують обов’язкові для всіх членів товариства порядки, правила та вимоги;
– затверджують рішення правління про прийняття до членів товариства;
– приймають рішення про відчуження майна товариства вартістю, що перевищує встановлену законодавством вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів;
– приймають рішення про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, засобів масової інформації та розмір внеску до їх Статутних фондів;
– приймають рішення про заснування або вступ до спілок, союзів чи інших об’єднань, обирають своїх представників для участі в їх роботі; наслідком вступу товариства як колективного члена в члени спілки, союзів, тощо є автоматичне набуття членства в цих товариствах одночасно кожним громадянином, який є членом товариства;
– приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства та затверджують склад ліквідаційної комісії.
5.6. Звітним періодом вважається календарний рік з 1 січня по 31 грудня.
5.7. Трирічний термін обрання керівних та контролюючих органів рахується з дати обрання голови і закінчується в останній день місяця третього року від дати його обрання і не подовжується в разі переобрання в цей період окремих членів правління або ревізійної комісії (ревізора).
5.8. Загальні збори членів товариства правомочні вирішувати питання, якщо в них приймає участь більше половини частини членів товариства. Рішення приймається шляхом голосування за, чи проти нього. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів товариства, які прийняли участь у зборах, окрім наступних рішень: про прийняття в члени товариства, внесення змін до статуту, про реорганізацію або ліквідацію, які вважається прийнятим, якщо за них проголосувало не менше 75 % учасників загальних зборів. В загальних зборах мають право приймати участь з правом дорадчого голосу працівники апарату управління товариства, які не є її членами.
Рішення також можуть прийматись шляхом письмового голосування. Рішення, прийняте шляхом письмового голосування вважається прийнятим, якщо в такому голосуванні прийняли участь більше 50% відсотків членів товариства і таке рішення підтримали своїм підписом більше половини учасників голосування, окрім рішень про прийняття в члени товариства, внесення змін до статуту, про реорганізацію або ліквідацію, які вважається прийнятим, якщо за них проголосувало не менше 75 % учасників письмового голосування. Протокол таких загальних зборів підписує голова товариства та секретар правління.
5.9. Збори уповноважених членів товариства правомочні вирішувати питання, якщо в них приймає участь не менше двох третин загальної кількості обраних уповноважених. Рішення зборів уповноважених про прийняття в члени товариства, внесення змін до статуту, про реорганізацію або ліквідацію, вважається прийнятим, якщо за них проголосувало не менше 75 % учасників зборів уповноважених. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників зборів уповноважених. В загальних зборах уповноважених представників можуть приймати участь з правом дорадчого голосу члени товариства.
5.10. Загальні збори (збори уповноважених) приймають рішення у вигляді постанов. Постанови загальних зборів (зборів уповноважених) набирають чинність після підписання протоколу зборів головуючим на зборах та секретарем зборів. У разі відмови когось із них або обох підписати протокол, він набирає чинності після підписання іншими членами президії або трьома членами правління, які були присутні на зборах, або п’яти членів товариства, присутніх на зборах. Протокол має бути виготовлений впродовж десяти календарних днів. В разі необхідності, постанова загальних зборів (зборів уповноважених) оприлюднюється за підписом головуючого та секретаря зборів або інших осіб, які його підписали.
5.11. Черговими вважаються перші з початку календарного року загальні збори. Чергові загальні збори скликаються головою, про що повідомляються члени товариства не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати зборів. В разі відмови голови скликати чергові загальні збори, вони скликаються постановою правління, а в разі не скликання зборів правлінням вони скликаються ініціативною групою із 1/3 частини членів товариства.
5.12. Позачергові загальні збори членів товариства (збори уповноважених) скликаються головою товариства, правлінням товариства, ініціативною групою із 1/3 частини осіб, яку утворюють члени товариства та які висунули вимогу про скликання позачергових загальних зборів (зборів уповноважених).
5.13. Позачергові загальні збори повинні бути скликані головою правління або правлінням протягом 20 календарних днів з дня надходження такої вимоги. Датою початку рахування днів вважається наступний день, від дати, коли була подана заява ревізійної комісії (ревізора) або ініціативної групи голові товариства або секретарю правління про скликання позачергових зборів або від дати, коли така вимога була ними отримана згідно з даними поштового зв’язку. В разі, якщо впродовж 10 календарних днів не з’явилось повідомлення про дату скликання позачергових зборів, вони можуть бути скликані впродовж наступних 20 календарних днів ініціативною групою із 1/3 частини, яка створена членами товариства.
5.14. Товариство має в своєму складі наступні структурні підрозділи: садівниче товариство «Вишенька», садівниче товариство «Груша», садівниче товариство «Здоров’я», садівниче товариство «Клен», садівниче товариство «Райдуга». Рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) склад структурних підрозділів може бути доповнений або змінений.
5.15. Правління товариства є колегіальним органом, яке керує його роботою в період між загальними зборами (зборами уповноважених) членів товариства. Членом правління може бути обраний член товариства не молодше 18 років. Голови структурних підрозділів затверджуються членами правління товариства в обов’язковому порядку окрім випадків, коли голова такого підрозділу подає заяву про включення до складу правління товариства замість себе іншої особи. В разі, якщо в структурному підрозділі товариства голова не обраний, то до правління може бути обраний будь який член організації, який є членом такого структурного підрозділу. Повноваження такого члена правління припиняються достроково у випадку, коли буде обраний голова структурного підрозділу. Члени правління виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах.
5.16. Правління збирається на своє засідання не рідше двох разів на рік і вирішує наступні питання:
– за пропозицією голови обирає із числа своїх членів секретаря правління, який одночасно може бути заступником голови;
– створює громадські комісії, групи, затверджує їх склад, напрямки і порядок роботи;
– здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів;
– приймає рішення про проведення щорічних чергових або позачергових загальних зборів;
– здійснює контроль за виконанням членами товариства Статуту, рішень загальних зборів, рішень правління, встановлених правил, порядку та вимог;
– здійснює контроль за використанням майна товариства, встановлює обмеження на право укладання договорів головою з іншими товариствами;
– приймає рішення про прийом нових членів в організацію і встановлює строки і порядок внесення кандидатом у члени товариства всіх поточних та інших встановлених внесків, виконання ним інших вимог;
– розглядає питання та приймає рішення про виключення із членів товариства;
– приймає рішення про дострокове припинення повноважень окремих членів правління, членів ревізійної комісії або ревізора відповідно до вимог даного Статуту;
– приймає рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки ревізора на період до обрання нового ревізора на загальних зборах членів товариства;
– затверджує розмір цільових внесків та додаткових платежів для покриття поточних витрат товариства;
– затверджує кошторис доходів та витрат товариства на фінансовий рік та вносить зміни до нього;
– затверджує звіт голови про фінансово-господарську діяльність та джерела покриття перевитрат по окремих його статтях;
– затверджує проекти визначення розміру внесків на утримання товариства та вносить їх на розгляд та затвердження загальних зборів;
– затверджує розмір та порядок оплати праці голови або розмір та порядок відшкодування витрат, які несе голова в зв’язку з виконанням ним своїх посадових обов’язків;
– затверджує перелік питань та проекти документів, які виносяться на розгляд загальних зборів членів товариства;
– приймає рішення про звільнення з займаної посади голови в зв’язку з закінченням строку обрання після того, як спливе 30 денний термін тимчасового виконання ним своїх повноважень;
– приймає рішення про призначення строком на 30 календарних днів тимчасово виконуючого обов’язки голови;
– затверджує порядок обрання делегатів або представників, які делегуються для участі в роботі спілок, конференцій, з’їздів, комітетах та інших органах, та їх персональний склад;
– затверджує порядок обрання уповноважених членів товариства;
– затверджує положення про структурні підрозділи товариства;
– затверджує порядок проведення письмового голосування членів товариства та членів правління товариства;
– вирішує питання про місцезнаходження товариства;
– вирішує інші питання, які не віднесені до питань, які розглядають виключно загальні збори, а також питання, які можуть бути делеговані правлінню загальними зборами.
5.17. Правління правомочне вирішувати питання, якщо в засіданні приймає участь більше половини членів правління. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників засідання. Правління приймає рішення у вигляді постанов. Постанови правління набирають чинність після підписання протоколу головою та секретарем правління, а в разі відсутності посади секретаря – особою, яка уповноважена вести протокол засідання. Протокол має бути виготовлений впродовж п’яти календарних днів. В разі необхідності, постанова правління оприлюднюється за підписом голови та секретаря правління (при наявності).
5.18. В разі необхідності рішення можуть прийматися членами правління з використанням Інтернет-зв’язку або інших електронних засобів зв’язку, письмового голосування, що відображається в протоколі. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі більше 50% членів Правління. Члени Правління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання. У випадку розгляду питання шляхом проведення письмового голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі більше 50 % членів Правління.
5.19.Член правління може бути звільнений рішенням загальних зборів або рішенням правління з наступних підстав:
– згідно поданої ним заяви про звільнення з посади;
– в зв’язку з неучастю у трьох засіданнях правління підряд;
– в зв’язку із смертю;
– в зв’язку з порушенням Статуту, за невиконання рішень загальних зборів та рішень правління;
– в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.
5.20.Член правління може бути звільнений зі своєї посади виключно рішенням загальних зборів з наступних підстав:
– в зв’язку із закінченням строку обрання на посаду;
– в зв’язку з достроковим припиненням повноважень.
5.21.Управління поточною діяльністю товариства здійснює голова.
5.22.Голова товариства обирається на посаду загальними зборами (зборами уповноважених) членів товариства строком на три роки. Голова товариства одночасно є головою загальних зборів та членом і головою правління. Голова може виконувати свої обов’язки як на громадських засадах, так і на умовах оплати його праці, або інших умовах, що передбачають компенсацію витрат, які він несе в зв’язку з виконанням свої посадових обов’язків.
5.23. Голова має наступні права та повноваження:
– затверджує штатний розклад апарату управління в межах затвердженого кошторису;
– здійснює прийом на роботу та звільнення працівників з роботи;
– затверджує посадові інструкції та службові обов’язки працівників апарату управління. секретаря правління, заступників голови;
– без довіреності діє від імені товариства, представляє її у відносинах з усіма підприємствами, установами, товариствами незалежно від форми власності, в органах державної влади, з судовими та правоохоронними органами, спілками, об’єднаннями та громадянами;
– розпоряджається грошовими коштами та майном товариства, забезпечує їх належний облік та господарське використання;
– відкриває та закриває в банках рахунки в національній та іноземній валюті;
– підписує договори, угоди, контракти, акти, протоколи та інші господарські документи;
– без довіреності отримує товарно-матеріальні цінності, майно та грошові кошти;
– затверджує положення, правила та інші нормативні документи, які регулюють та регламентують фінансово-господарську діяльність товариства;
– видає довіреності на виконання певних повноважень або отримання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів іншим особам;
– головує на загальних зборах членів товариства;
– є головою правління і його очолює;
– надає пропозиції по кандидатурі для обрання на посаду секретаря правління, заступників;
– забезпечує виконання рішень загальних зборів та правління, які не протирічать діючому законодавству;
– здійснює прийом та розгляд заяв, скарг, зауважень та пропозицій членів товариства;
– скликає чергові та позачергові загальні збори як за власною ініціативо, так і за рішенням правління товариства;
– щорічно звітує про роботу правління на загальних зборах;
– готує щорічний звіт про фінансово-господарську діяльність та доводить його до відома членів товариства;
– отримує правовий висновок стосовно прийнятих правлінням рішень, які можуть мати ознаки не правових, окрім рішень про призначення чергових або позачергових зборів членів товариства та рішень, які приймає правління після закінчення трирічного терміну його обрання на посаду;
– видає накази, розпорядження, повідомлення, приписи та інші розпорядчі документи;
– виконує інші обов’язки, які покладені діючим законодавством на керівника товариства та які йому можуть бути додатково делеговані загальними зборами або правлінням.
5.24. На посаду голови може бути обрана особа, за її згодою, не молодше 25 та не старше 75 років, яка має освіту не нижчу за середню спеціальну. Голова набуває своїх повноважень на наступний день після отримання належним чином оформленого протоколу загальних зборів (зборів уповноважених), на яких він був обраний на посаду, але не пізніше ніж на 10-й календарний день після обрання, не рахуючи день проведення зборів. Про вступ на посаду голова видає відповідний наказ.
5.25. Голова може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені рішенням загальних зборів членів товариства з наступних підстав:
– в зв’язку із закінченням строку перебування на посаді;
– згідно поданої ним заяви про звільнення з посади; в зв’язку з невиконанням ним своїх обов’язків строком більше шести місяців підряд;
– в зв’язку із смертю;
– в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі;
– в зв’язку з достроковим припиненням повноважень.
5.26. Голова може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені рішенням правління з наступних підстав:
– згідно поданої ним заяви про звільнення з посади;
– в зв’язку із смертю;
– в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі;
– по закінченню 30 денного терміну виконання ним тимчасових повноважень, який рахується з моменту закінчення строку обрання його на свою посаду.
В разі звільнення голови достроково з посади згідно поданої ним заяви, в зв’язку із смертю або в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі, правління призначає тимчасово виконуючого обов’язки голови та не пізніше 220 календарних днів організовує проведення позачергових загальних зборів товариства. В разі звільнення голови зі своєї посади всі виборні органи товариства виконують свої повноваження до проведення позачергових загальних зборів.
5.27. Голова виконує свої посадові обов’язки протягом всього трирічного строку його обрання. Трирічний строк обрання на посаду голови закінчується в останню неділю місяця третього року, в якому спливає термін обрання на посаду. До закінчення цього терміну повинні бути проведені вибори. В разі, якщо з будь яких обставин чергові вибори не були проведені, голова вважається тимчасово виконуючим свої обов’язки строком не більше 30 календарних днів. Якщо і впродовж цього строку не відбудуться загальні збори, на яких буде обраний новий голова, то його повноваження вважаються закінченими і він не вправі надалі виконувати свої посадові обов’язки. В такому випадку правління призначає тимчасово виконуючим обов’язки голови строком на 30 календарних днів найстаршого за віком члена правління (з врахуванням обмежень, встановлених даним Статутом). Якщо найстарший за віком член правління надасть письмову відмову від зайняття цієї посади, то на цю посаду призначається наступний за віком член правління. В разі відмови у зайнятті посади усіма членами правління, цю посаду пропонується по черзі зайняти: ревізору (голові ревізійної комісії), членам ревізійної комісії починаючи із старшого за віком члена ревізійної комісії.

6. КОШТИ, МАЙНО ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності. Все майно є власністю товариства, використовується виключно членами товариства в їх інтересах і не може бути розділено на частини або виділене в індивідуальне володіння чи приватизоване. В товариства заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед учасників, членів товариства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.2. Товариство набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками чи членами, державою, набуте від вступних, членських, цільових внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та товариствами, пасивних доходів, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.3. Товариство має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
6.4. В товаристві відсутні паї та пайові внески членів, фонди утворюються за рішенням загальних зборів.
6.5. Кошти та інше майно товариства у разі її ліквідації, не перерозподіляється між її членами, а передаються одній або кільком неприбутковим товариством відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність даного виду товариства.
6.6. В разі припинення членства в товаристві жодні кошти або майно члену товариства який вибув, не повертаються і жодним чином не відчужуються на його користь, а залишаються у власності товариства.
6.7. Право власності товариства реалізують загальні збори членів товариства (збори уповноважених) в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління майном товариства здійснює правління та голова товариства.
6.8. Товариство зобов’язане вести оперативний та бухгалтерський облік, податкову, фінансову та статистичну звітність, зареєструватись в податкових органах та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7. РЕВІЗІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства провадиться відповідними органами у встановлені ними строки в межах їх компетенції.
7.2. Громадський контроль виключно за фінансово-господарською діяльністю голови здійснює ревізійна комісія (ревізор).
7.3. Чисельність та склад ревізійної комісії визначають загальні збори (збори уповноважених) членів товариства. Вони ж можуть визнати доцільним не обирати ревізійну комісію, а обрати тільки одного ревізора.
7.4. Ревізійна комісія (ревізор) призначаються на строк повноважень голови, і складає три роки.
7.5. Ревізійна комісія обирає на своєму першому засіданні, яке відбувається під головуванням Голови або одного із членів правління, голову ревізійної комісії.
Головою ревізійної комісії (ревізором) не може бути обрана особа молодше 25 та старше 75 років і мати освіту нижчу ніж середня спеціальна.
7.6. Ревізійна комісія після закінчення календарного року перевіряє фінансово-господарську діяльність голови та складає відповідний акт.
7.7. Результати ревізії доповідаються на загальних зборах (зборах уповноважених) членів товариства, які затверджують акт ревізії.
7.8. Позапланова ревізія проводиться на вимогу голови, за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених), на письмову вимогу членів товариства, які володіють не менше ніж 20% загальної кількості голосів.
7.9. Член ревізійної комісії або її голова може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені рішенням загальних зборів або за рішенням правління з наступних підстав:
– згідно поданої ним заяви про звільнення з посади;
– в зв’язку з неучастю у роботі ревізійної комісії більше року;
– в зв’язку із смертю;
– в зв’язку з порушенням Статуту, за невиконання рішень загальних зборів;
– в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.
7.10. Член ревізійної комісії або її голова може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені виключно рішенням загальних зборів з наступних підстав:
– в зв’язку із закінченням строку обрання на посаду;
– в зв’язку з достроковим припиненням повноважень.
7.11. Ревізор може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені рішенням загальних зборів або правління з наступних підстав:
– згідно поданої ним заяви про звільнення з посади;
– в зв’язку з невиконанням ним своїх обов’язків більше року;
– в зв’язку із смертю;
– в зв’язку з порушенням Статуту, за невиконання рішень загальних зборів;
– в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.
7.12. Ревізор може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені виключно рішенням загальних зборів з наступних підстав:
– в зв’язку із закінченням строку обрання на посаду;
– в зв’язку з достроковим припиненням повноважень.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА

8.1. В товаристві не створюються та не здійснюють свою діяльність відокремлені підрозділи.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

9.1. Внесення змін, доповнень або викладення чинного Статуту в новій редакції проводиться за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів товариства. Вони набувають чинності після їх реєстрації у встановленому порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство припиняє свою діяльність:
– за рішенням не менше ніж 75 відсотків голосів учасників загальних зборів членів товариства;
– на підставі рішення суду у випадках, передбачених діючим законодавством.
10.2. Ліквідація товариства проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
10.3. Товариство вважається ліквідовано з моменту внесення запису про це до (вилучення її з) єдиного державного реєстру.

Код ЄДРПОУ 25301286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ясногородка, Вишгородський район – 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 • Садівниче товариство «Масив садівничих товариств «Ясногородка-1» (далі – СТ «МСТ «Ясногородка-1» або Товариство) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, членів садівницьких товариств «Вишенька», «Груша», «Здоров’я», «Клен» , «Радуга»  створеним на основі єдності їх інтересів, і є неприбутковою організацією.
 • СТ «МСТ «Ясногородка-1» створене у 1983 році, здійснює свою діяльність на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішенням Київського обласного виконавчого комітету від 27 вересня 1983 року за №487 загальною площею 12,2 га, за рахунок земель Держземзапасу (бувших земель спецпризначення) Вишгородського району Київської області та діє на основі добровільності вступу та безперешкодного виходу, соціальної справедливості, взаємодопомоги, самоврядності, рівноправності його членів при голосуванні, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості, публічності та демократичного контролю за його діяльністю.
 • СТ «МСТ «Ясногородка-1» створене на невизначений строк та розташоване за адресою: село Ясногородка Вишгородського району Київської області (за межами с.Ясногородка, териториально в адміністративних межах села)
 • Статут СТ «МСТ «Ясногородка-1» визначає загальні, правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності товариства, а також права та обов’язки її членів.
 • СТ «МСТ «Ясногородка-1» здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи, якого набуває з дня  реєстрації, керується в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про кооперацію», іншими законодавчими актами, які регулюють діяльність неприбуткових організацій, та даним Статутом, який є основним документом діяльності товариства. .
 • За характером діяльності СТ «МСТ «Ясногородка-1» відноситься до обслуговуючих кооперативів.
 • СТ «МСТ «Ясногородка-1» як юридична особа, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки, інші реквізити, має право відкривати будь які рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах. Може мати свою символіку.
 • СТ «МСТ «Ясногородка-1» не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, а її члени не відповідають по зобов’язаннях товариства .
 • СТ «МСТ «Ясногородка-1» не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов’язаннях товариства.
 • Найменування товариства:
 • повне найменування українською мовою: «Садівниче товариство «Масив садівничих товариств «Ясногородка-1»;
 • скорочене найменування українською мовою – СТ «МСТ «Ясногородка-1»;

 

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

2.1. Головною метою діяльності СТ «МСТ «Ясногородка-1» є задоволення та захист   законних  економічних, соціальних, побутових та інших потреб своїх членів. 2.2. Для виконання своєї головної мети, задоволення власних потреб своїх членів, товариство може здійснювати наступні основні види діяльності:

 • організовувати, створювати необхідні умови та сприяти в отриманні членами товариства електроенергії, водопостачання, інших комунальних та побутових послуг;
 • організовувати та створювати умови, які сприятимуть якісному облаштуванню доріг, шляхів та проїздів;
 • організовувати та створювати умови для розвитку інфраструктури, необхідної для комфортного проживання членів товариства та членів їх сімей, для занять спортом, іншими видами культурного відпочинку та творчих занять;
 • організовувати та створювати умови для придбання товарів, продуктів, іншої необхідної членам товариства продукції та послуг; організовувати та надавати членам товариства громадську підтримку та юридично-правову допомогу у захисті порушених їхніх законних соціальних, економічних, майнових та будь яких інших прав;
 • приймати участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території, на якій розташовані земельні ділянки членів товариства, у вирішенні інших питань місцевого значення та в місцевих програмах.
 • Садівниче товариство «МСТ Ясногородка-1» є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об’єднання, засновниками, членами органів управління, іншими пов’язаними особами, а також серед працівників товариства.
 1. ПРАВА ТОВАРИСТВА

 

 • Для здійснення цілей, завдань та видів діяльності, визначених Статутом, товариство користується правом:
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, недержавних та громадських органах;
 • проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші товариства та спілки, надавати допомогу в їх створенні;
 • одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інших установ та організацій інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати або вступати в спілки, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими громадськими товариствами та спілками;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законами України.
 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

 • Членом СТ «МСТ «Ясногородка-1» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 16-річного віку , виявили бажання брати участь в його діяльності та має державний акт на право власності на земельну ділянку або її частину.
 • Товариство має фіксоване індивідуальне членство, веде облік своїх членів та видає кожному з них посвідчення про членство. Наявність асоційованого членства не передбачена.
 • Прийом в члени товариства здійснюється на підставі особистої заяви бажаючого, поданої ним до правління у встановленому в товаристві порядку.
 • Заява про вступ розглядається правлінням впродовж тридцяти календарних днів. За наслідками розгляду заяви про вступ правління приймає рішення про прийом у члени товариства або відмовляє в прийомі. В разі відмови у задоволенні заяви повторне подання прохання про вступ до товариства можливе не раніше ніж через шість місяців. В разі задоволення заяви про прийом до членів товариства, заявник набуває членство після сплати у визначений правлінням строк вступного та встановленого на поточний рік членського внеску та інших обов’язкових платежів і зборів. При несплаті заявником у визначений правлінням строк платежів, він вважається не прийнятим  до членів товариства і наступну заяву про прийом до її членів може подати не раніше ніж через шість місяців.

Рішення правління про прийняття до товариства підлягає затвердженню загальними зборами (зборами уповноважених) членів товариства. В разі не затвердження такого рішення, заявнику повертаються всі платежі, окрім річного внеску.  Внесення будь яких паїв в товариство не передбачено.

 • Член товариства має право:
 • брати участь у роботі та в управлінні справами товариства, обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи товариства, усуненню недоліків в його роботі та в роботі посадових осіб;
 • користуватися майном та послугами у встановленому в товаристві порядку;
 • отримувати у встановленому порядку від посадових осіб товариства інформацію з питань його роботи;
 • в разі вступу товариства в інші спілки, об’єднання – бути обраним до складу керівних та контролюючих органів в цих спілках, приймати участь в їх роботі;
 • на підставі письмової заяви добровільно вийти із членів товариства;

–   оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена товариства, голови, правління або загальних зборів шляхом подання не пізніше дев’яноста календарних днів з дати прийняття оскаржуваного рішення, здійснення ними дій або бездіяльності,  письмової скарги, а саме:

а) на дії, бездіяльність або рішення члена товариства – первинна скарга подається Голові, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим запрошенням члена товариства, який скаржиться, а також члена товариства, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів членів  товариства (зборів уповноважених), які зобов’язані розглянути скаргу на черговому (позачерговому) засіданні, із обов’язковим запрошенням члена товариства який скаржиться, а також члена товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

б) на дії, бездіяльність або рішення Голови – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим запрошенням члена товариства, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим запрошенням члена, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

в) на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається Голові, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 30 календарних днів, із обов’язковим запрошенням члена товариства, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим запрошенням члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

г) на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів товариства  – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

– користуватись іншими правами, які має член товариства згідно діючому законодавству України.

4.7. Член товариства має тільки один голос, і це право не може бути передано іншій особі.

4.8. Член товариства зобов’язаний:

–     додержуватись Статуту товариства;

 • приймати участь у прийнятті рішень;
 • виконувати рішення загальних зборів (зборів уповноважених), правління та голови, прийнятих ними в межах своїх повноважень;
 • сплачувати у встановлені строки всі платежі та внески в тому числі за електроспоживання, охорону, на ремонт, модернізацію електромереж товариства, покриття доріг встановлені загальними зборами (зборами уповноважених членів) та правлінням Товариства;
 • виконувати всі встановлені в Товаристві правила і вимоги;
 • дбайливо ставитись до майна товариства, не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоду майну товариства або створювати загрозу нанесення збитків або шкоди майну товариства; відшкодовувати у встановлений правлінням термін і у встановленому порядку завдану шкоду майну товариства;
 • виконувати інші обов’язки, які покладені на нього.

4.9. Припинення членства у товаристві відбувається на підставі рішення загальних зборів (зборів уповноважених) членів товариства або правління з наступних підстав:

 • за добровільною заявою про вихід із членів товариства;
 • в разі своєї смерті;
 • в зв’язку з порушенням Статуту товариства, за невиконання рішень загальних зборів, рішень правління та голови товариства, порушення встановлених у товариства правил та вимог;
 • в разі набрання законної сили рішення суду про засудження члена товариства до позбавлення волі;
 • несплати внесків та платежів у визначеному в товаристві порядку;
 • в разі відмови члена товариства у відшкодуванні завданих майнових збитків товариству;
 • припинення діяльності товариства.

4.10. Розгляд питання про порушення, допущені членом товариства, які можуть мати за собою наслідки у вигляді винесення рішення про виключення із його членів, повинен відбуватися, як правило, у присутності члена товариства. Про розгляд питання, дату, час і місце засідання органу, який його буде розглядати, член товариства має бути попереджений за десять календарних днів рекомендованим листом за вказаною ним у заяві про вступ до членів товариства  адресою. Неявка члена товариства на засідання без поважних причин не є підставою для зняття з розгляду питання про допущені ним порушення. При наявності поважних причин (попередження про хворобу або про  виїзд за межі  країни, тощо) розгляд питання, за письмовою заявою особи, чиї порушення розглядаються, переноситься на інший термін.

4.11.В разі припинення членства у товаристві раніше внесені кошти або майно, а також будь яка частка майна товариства, поверненню не підлягають.

5.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

 • Управління товариством здійснюють:
 • загальні збори (збори уповноважених) членів товариства;
 • правління;
 • голова.

Спостережна рада в товаристві не створюється.

 • Вищим керівним колегіальним органом товариства є загальні збори (збори уповноважених) членів товариства. Кожен член товариства чи уповноважений представник товариства має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.
 • Збори уповноважених представників проводяться у разі, коли з організаційних причин проведення загальних зборів членів товариства неможливо. Кількість членів товариства, які мають право делегувати уповноважених та порядок обрання уповноважених для участі у зборах уповноважених визначається рішенням правління товариства. Квота уповноважених представників Товариства складає 1(один) представник від 5 (п’яти) членів Товариства. Квота може змінюватись за рішенням Зборів. Членом зборів уповноважених по за квотою з правом голосу є голова товариства.
 • Загальні збори (збори уповноважених) відбуваються не рідше одного разу на рік. На вимогу голови, правління, ревізійної комісії (ревізора) або членів товариства, що володіють не менш як 1/3 частини голосів, головою або правлінням або ініціативною групою в кількості 1/3 членів товариства (в разі не скликання зборів головою або правлінням) скликаються позачергові загальні збори (збори уповноважених) членів товариства. Місцем проведення загальних зборів (зборів уповноважених) – є місце знаходження Товариства. Рішення, які прийняті на загальних зборах (зборах уповноважених) в інших місцях вважаються такими, що не мають законної сили.
 • Загальні збори (збори уповноважених) вирішують наступні питання:
 • обирають голову зборів в разі, якщо з будь-яких причин голова товариства не приймає в них участь;
 • обирають секретаря зборів та членів президії зборів;
 • встановлюють кількісну чисельність правління;
 • обирають на три роки голову товариства або приймають рішення про дострокове звільнення його з займаної посади;
 • обирають на три роки членів правління або приймають рішення про дострокове звільнення їх з займаної посади; до складу правління обираються голови садівничих товариств «Вишенька», «Здоров’я», «Груша», «Радуга», «Клен» що входять до складу СТ«МСТ Ясногородка-1»
 • встановлюють кількісну чисельність ревізійної комісії;
 • обирають на три роки ревізійну комісію або ревізора або приймають рішення про дострокове звільнення їх з займаної посади;
 • затверджують Статут товариства, його нову редакцію або вносять до нього зміни і доповнення;
 • затверджують структуру товариства, перелік наявних в його складі структурних підрозділів, вносять зміни до структури товариства;
 • розглядають скарги на рішення правління, прийняті не більше ніж за 365 календарних днів до їх подання, про прийом в члени товариства або виключення з членів товариства та приймають по таким скаргам остаточне рішення і в випадку скасування рішення правління про прийом громадянина в члени товариства, останньому повертаються всі внесені ним грошові кошти окрім річного членського внеску;
 • розглядають скарги членів товариства на будь які рішення правління або голови і в разі, якщо вони прийняті з перевищенням наданих ним повноважень, або з порушенням діючого законодавства, приймають рішення про їх зміну або скасування;
 • затверджують розмір вступних, щорічних, цільових внесків, зборів, додаткових платежів для фінансування поточних витрат товариства, встановлюють розміри фінансових санкцій, визначають розміри, порядок формування та використання фондів товариства;
 • визначають розмір оплати праці голови, голови ревізійної комісії (ревізора), а також затверджують кошторис на утримання апарату органу управління та органу контролю;
 • заслуховують щорічний звіт голови про роботу правління та приймають рішення про визнання роботи правління задовільною або незадовільною;
 • заслуховують звіт голови про фінансово-господарську діяльність і приймають його до уваги;
 • заслуховують звіт та затверджують щорічний акт ревізійної комісії (ревізора) і при необхідності, приймають рішення по результатам ревізії;
 • затверджують основні напрямки роботи та діяльності товариства;
 • затверджують обов’язкові для всіх членів товариства порядки, правила та вимоги;
 • затверджують рішення правління про прийняття до членів товариства;
 • приймають рішення про відчуження майна товариства вартістю, що перевищує встановлену законодавством вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів;
 • приймають рішення про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, засобів масової інформації та розмір внеску до їх Статутних фондів;
 • приймають рішення про заснування або вступ до спілок, союзів чи інших об’єднань, обирають своїх представників для участі в їх роботі; наслідком вступу товариства як колективного члена в члени спілки, союзів, тощо є автоматичне набуття членства в цих товариствах одночасно кожним громадянином, який є членом товариства;
 • приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства та затверджують склад ліквідаційної комісії.
  • Звітним періодом вважається календарний рік з 1 січня по 31 грудня.
  • Трирічний термін обрання керівних та контролюючих органів рахується з дати обрання голови і закінчується в останній день місяця третього року від дати його обрання і не подовжується в разі переобрання в цей період окремих членів правління або ревізійної комісії (ревізора).
  • Загальні збори членів товариства правомочні вирішувати питання, якщо в них приймає участь більше половини частини членів товариства. Рішення приймається шляхом голосування за, чи проти нього. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів товариства, які прийняли участь у зборах, окрім наступних рішень: про прийняття в члени товариства, внесення змін до статуту, про реорганізацію або ліквідацію, які вважається прийнятим, якщо  за  них  проголосувало  не  менше 75 % учасників загальних зборів. В загальних зборах мають право приймати участь з правом дорадчого голосу працівники апарату управління товариства, які не є її членами.

Рішення також можуть прийматись шляхом письмового голосування. Рішення, прийняте шляхом письмового голосування вважається прийнятим, якщо в такому голосуванні прийняли участь більше 50% відсотків членів товариства і таке рішення підтримали своїм підписом більше половини учасників голосування, окрім рішень про прийняття в члени товариства, внесення змін до статуту, про реорганізацію або ліквідацію, які вважається прийнятим, якщо  за  них  проголосувало  не  менше 75 % учасників письмового голосування. Протокол таких загальних зборів підписує голова товариства та секретар правління.

 • Збори уповноважених членів товариства правомочні вирішувати питання, якщо в них приймає участь не менше двох третин загальної кількості обраних уповноважених. Рішення зборів уповноважених про прийняття в члени товариства, внесення змін до статуту, про реорганізацію або ліквідацію, вважається прийнятим, якщо за них  проголосувало  не  менше 75 % учасників зборів уповноважених. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників зборів уповноважених. В загальних зборах уповноважених представників можуть приймати участь з правом дорадчого голосу члени товариства.
 • Загальні збори (збори уповноважених) приймають рішення у вигляді постанов. Постанови загальних зборів (зборів уповноважених) набирають чинність після підписання   протоколу  зборів  головуючим на зборах  та секретарем зборів. У разі відмови когось із них або обох  підписати протокол, він набирає чинності після підписання іншими членами президії або трьома членами правління, які були присутні на зборах, або п’яти членів товариства,  присутніх  на  зборах.  Протокол  має  бути  виготовлений впродовж десяти календарних днів. В разі необхідності, постанова загальних зборів (зборів уповноважених) оприлюднюється за підписом головуючого та секретаря зборів або інших осіб, які його підписали.

5.11. Черговими вважаються перші з початку календарного року загальні збори. Чергові загальні збори скликаються головою, про що повідомляються члени товариства не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати зборів. В разі відмови голови скликати чергові загальні збори, вони скликаються постановою правління, а в разі не скликання зборів правлінням вони скликаються ініціативною групою із 1/3 частини  членів товариства.

5.12. Позачергові загальні збори членів товариства (збори уповноважених) скликаються  головою товариства, правлінням товариства, ініціативною групою із 1/3 частини осіб, яку утворюють члени товариства та які висунули вимогу про скликання позачергових загальних зборів (зборів уповноважених).

5.13.  Позачергові загальні збори повинні бути скликані головою правління або правлінням протягом 20 календарних днів з дня надходження такої вимоги. Датою початку рахування днів вважається наступний день, від дати, коли була подана заява ревізійної комісії (ревізора) або ініціативної групи голові товариства або секретарю правління про скликання позачергових зборів або від дати, коли така вимога була ними отримана згідно з даними поштового зв’язку. В разі, якщо впродовж 10 календарних днів не з’явилось повідомлення про дату скликання позачергових зборів, вони можуть бути скликані впродовж наступних 20 календарних днів ініціативною групою із 1\3 частини, яка створена членами товариства.

5.14. Товариство має в своєму складі наступні структурні підрозділи: садівниче товариство «Вишенька», садівниче товариство «Груша», садівниче товариство «Здоров’я», садівниче товариство «Клен», садівниче товариство «Райдуга». Рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) склад структурних підрозділів може бути доповнений або змінений.

5.15. Правління товариства є колегіальним органом, яке керує його роботою в період між загальними зборами (зборами уповноважених) членів товариства. Членом правління може бути обраний член товариства не молодше 18 років. Голови структурних  підрозділів затверджуються членами правління товариства в обов’язковому порядку окрім випадків, коли голова такого підрозділу подає заяву про включення до складу   правління товариства замість себе іншої особи. В разі, якщо в структурному підрозділі товариства голова не обраний, то до правління може бути обраний будь який член організації, який є членом такого структурного підрозділу. Повноваження такого члена правління припиняються достроково у випадку, коли буде обраний голова структурного підрозділу. Члени правління виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах.

5.16.   Правління збирається на своє засідання не рідше двох разів на рік і вирішує наступні  питання:

 • за пропозицією голови обирає із числа своїх членів секретаря правління, який одночасно може бути заступником голови;
 • створює громадські комісії, групи, затверджує їх склад, напрямки і порядок роботи;
 • здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів;
 • приймає рішення про проведення щорічних чергових або позачергових загальних зборів;
 • здійснює контроль за виконанням членами товариства Статуту, рішень загальних зборів, рішень правління, встановлених правил, порядку та вимог;
 • здійснює контроль за використанням майна товариства, встановлює обмеження на право укладання договорів головою з іншими товариствами;
 • приймає рішення про прийом нових членів в організацію і встановлює строки і порядок внесення кандидатом у члени товариства всіх поточних та інших встановлених внесків, виконання ним інших вимог;
 • розглядає питання та приймає рішення про виключення із членів товариства;
 • приймає рішення про дострокове припинення повноважень окремих членів правління, членів ревізійної комісії або ревізора відповідно до вимог даного Статуту;
 • приймає рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки ревізора на період до обрання нового ревізора на загальних зборах членів товариства;
 • затверджує розмір цільових внесків та додаткових платежів для покриття поточних витрат товариства;
 • затверджує кошторис доходів та витрат товариства на фінансовий рік та вносить зміни до нього;
 • затверджує звіт голови про фінансово-господарську діяльність та джерела покриття перевитрат по окремих його статтях;
 • затверджує проекти визначення розміру внесків на утримання товариства та вносить їх на розгляд та затвердження загальних зборів;
 • затверджує розмір та порядок оплати праці голови або розмір та порядок відшкодування витрат, які несе голова в зв’язку з виконанням ним своїх посадових обов’язків;
 • затверджує перелік питань та проекти документів, які виносяться на розгляд загальних зборів членів товариства;
 • приймає рішення про звільнення з займаної посади голови в зв’язку з закінченням строку обрання після того, як спливе 30 денний термін тимчасового виконання ним своїх повноважень;
 • приймає рішення про призначення строком на 30 календарних днів тимчасово виконуючого обов’язки голови;
 • затверджує порядок обрання делегатів або представників, які делегуються для участі в роботі спілок, конференцій, з’їздів, комітетах та інших органах, та їх персональний склад;
 • затверджує порядок обрання уповноважених членів товариства;
 • затверджує положення про структурні підрозділи товариства;
 • затверджує порядок проведення письмового голосування членів товариства та членів правління товариства;
 • вирішує питання про місцезнаходження товариства;
 • вирішує інші питання, які не віднесені до питань, які розглядають виключно загальні збори, а також питання, які можуть бути делеговані правлінню загальними зборами.

5.17. Правління правомочне вирішувати питання, якщо в засіданні приймає участь більше половини членів правління. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього        проголосувало більше половини учасників засідання. Правління приймає рішення у вигляді постанов. Постанови правління набирають чинність після підписання протоколу головою та секретарем правління, а в разі відсутності посади секретаря – особою, яка уповноважена вести протокол засідання. Протокол має бути виготовлений впродовж п’яти календарних днів. В разі необхідності, постанова правління оприлюднюється за підписом голови та секретаря правління (при наявності).

5.18. В разі необхідності рішення можуть прийматися членами правління з використанням  Інтернет-зв’язку або інших електронних засобів зв’язку, письмового голосування, що відображається в протоколі. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі більше 50% членів Правління. Члени Правління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання. У випадку розгляду питання шляхом проведення письмового голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі більше 50 % членів Правління.

5.19.Член правління може бути звільнений рішенням загальних зборів або рішенням правління з наступних підстав:

 • згідно поданої ним заяви про звільнення з посади;
 • в зв’язку з неучастю у трьох засіданнях правління підряд;
 • в зв’язку із смертю;
 • в зв’язку з порушенням Статуту, за невиконання рішень загальних зборів та рішень правління;
 • в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.

5.20.Член правління може бути звільнений зі своєї посади виключно рішенням загальних зборів  з наступних підстав:

 • в зв’язку із закінченням строку обрання на посаду;

–     в зв’язку з достроковим припиненням повноважень.

5.21.Управління поточною діяльністю товариства здійснює голова.

5.22.Голова товариства обирається на посаду загальними зборами (зборами уповноважених) членів товариства строком на три роки. Голова товариства одночасно є головою загальних зборів та членом і головою правління. Голова може виконувати свої обов’язки як на громадських засадах, так і на умовах оплати його праці, або інших умовах,  що  передбачають компенсацію витрат, які він несе в зв’язку з виконанням свої посадових обов’язків.

5.23. Голова має наступні права та повноваження:

–     затверджує штатний розклад апарату управління в межах затвердженого кошторису;

 • здійснює прийом на роботу та звільнення працівників з роботи;
 • затверджує посадові інструкції та службові обов’язки працівників апарату управління. секретаря правління, заступників голови;
 • без довіреності діє від імені товариства, представляє її у відносинах з усіма підприємствами, установами, товариствами незалежно від форми власності, в органах державної влади, з судовими та правоохоронними органами, спілками, об’єднаннями та громадянами;
 • розпоряджається грошовими коштами та майном товариства, забезпечує їх належний облік та господарське використання;
 • відкриває та закриває в банках рахунки в національній та іноземній валюті;
 • підписує договори, угоди, контракти, акти, протоколи та інші господарські документи;
 • без довіреності отримує товарно-матеріальні цінності, майно та грошові кошти;
 • затверджує положення, правила та інші нормативні документи, які регулюють та регламентують фінансово-господарську діяльність товариства;
 • видає довіреності на виконання певних повноважень або отримання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів іншим особам;
 • головує на загальних зборах членів товариства;
 • є головою правління і його очолює;
 • надає пропозиції по кандидатурі для обрання на посаду секретаря правління, заступників;
 • забезпечує виконання рішень загальних зборів та правління, які не протирічать діючому законодавству;
 • здійснює прийом та розгляд заяв, скарг, зауважень та пропозицій членів товариства;
 • скликає чергові та позачергові загальні збори як за власною ініціативо, так і за рішенням правління товариства;
 • щорічно звітує про роботу правління на загальних зборах;
 • готує щорічний звіт про фінансово-господарську діяльність та доводить його до відома членів товариства;
 • отримує правовий висновок стосовно прийнятих правлінням рішень, які можуть мати ознаки не правових, окрім рішень про призначення чергових або позачергових зборів членів товариства та рішень, які приймає правління після закінчення трирічного терміну його обрання на посаду;
 • видає накази, розпорядження, повідомлення, приписи та інші розпорядчі документи;
 • виконує інші обов’язки, які покладені діючим законодавством на керівника товариства та які йому можуть бути додатково делеговані загальними зборами або правлінням.

5.24. На посаду голови може бути обрана особа, за її згодою, не молодше 25 та не старше 75 років, яка має освіту не нижчу за середню спеціальну. Голова набуває своїх повноважень на наступний день після отримання належним чином оформленого протоколу загальних зборів (зборів уповноважених), на яких він був обраний на посаду, але не пізніше ніж на 10-й календарний день після обрання, не рахуючи день проведення зборів. Про вступ на посаду голова видає відповідний наказ.

5.25. Голова може бути звільнений зі  своєї  посади  або  його  повноваження  можуть  бути

припинені  рішенням  загальних  зборів  членів  товариства з наступних підстав:

 • в зв’язку із закінченням строку перебування на посаді;
 • згідно поданої ним заяви про звільнення з посади; в зв’язку з невиконанням ним своїх обов’язків строком більше шести місяців підряд;
 • в зв’язку із смертю;

–    в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі;

–    в зв’язку з достроковим припиненням повноважень.

5.26. Голова може бути звільнений зі  своєї  посади  або  його  повноваження  можуть бути

припинені  рішенням  правління  з наступних підстав:

–    згідно поданої ним заяви про звільнення з посади;

–    в зв’язку із смертю;

–    в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі;

–   по закінченню 30 денного терміну виконання ним тимчасових повноважень, який   рахується з моменту закінчення строку обрання його на свою посаду.

В разі звільнення голови достроково з посади згідно поданої ним заяви, в зв’язку із    смертю або в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі, правління   призначає   тимчасово   виконуючого   обов’язки голови та не пізніше 220 календарних     днів     організовує     проведення    позачергових    загальних    зборів  товариства.  В  разі  звільнення  голови  зі  своєї посади всі виборні органи товариства виконують свої повноваження до проведення позачергових загальних зборів.

5.27. Голова виконує свої посадові обов’язки протягом всього трирічного строку його обрання. Трирічний строк обрання на посаду голови закінчується в останню неділю місяця третього року, в якому спливає термін обрання на посаду. До закінчення цього терміну повинні бути проведені вибори. В разі, якщо з будь яких обставин чергові вибори не були проведені, голова вважається тимчасово виконуючим свої обов’язки строком не більше 30 календарних днів. Якщо і впродовж цього строку не відбудуться загальні збори, на яких буде обраний новий голова, то його повноваження вважаються закінченими і він не вправі надалі виконувати свої посадові обов’язки. В такому випадку правління призначає тимчасово виконуючим обов’язки голови строком на 30    календарних днів найстаршого за віком члена правління (з врахуванням обмежень, встановлених даним Статутом). Якщо найстарший за віком член правління надасть письмову відмову від зайняття цієї посади, то на цю посаду призначається наступний за віком член правління. В разі відмови у зайнятті посади усіма членами правління, цю посаду пропонується по черзі зайняти: ревізору (голові ревізійної комісії), членам ревізійної комісії починаючи із старшого за віком члена ревізійної комісії.

 1. КОШТИ, МАЙНО ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
  • Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності. Все майно є власністю товариства, використовується виключно членами товариства в їх інтересах і не може бути розділено на частини або виділене в індивідуальне володіння чи приватизоване. В товариства заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед учасників, членів товариства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  • Товариство набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками чи членами, державою, набуте від вступних, членських, цільових внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та товариствами, пасивних доходів, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
  • Товариство має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
  • В товаристві відсутні паї та пайові внески членів, фонди утворюються за рішенням загальних зборів.
  • Кошти та інше майно товариства у разі її ліквідації, не перерозподіляється між її членами, а передаються одній або кільком неприбутковим товариством відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність даного виду товариства.
  • В разі припинення членства в товаристві жодні кошти або майно члену товариства який вибув, не повертаються і жодним чином не відчужуються на його користь, а залишаються у власності товариства.
  • Право власності товариства реалізують загальні збори членів товариства (збори уповноважених) в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління майном товариства здійснює правління та голова товариства.
  • Товариство зобов’язане вести оперативний та бухгалтерський облік, податкову, фінансову та статистичну звітність, зареєструватись в податкових органах та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

 1. РЕВІЗІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

 • Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства провадиться відповідними органами у встановлені ними строки в межах їх компетенції.
 • Громадський контроль виключно за фінансово-господарською діяльністю голови здійснює ревізійна комісія (ревізор).
 • Чисельність та склад ревізійної комісії визначають загальні збори (збори уповноважених) членів товариства. Вони ж можуть визнати доцільним не обирати ревізійну комісію, а обрати тільки одного ревізора.
 • Ревізійна комісія (ревізор) призначаються на строк повноважень голови, і складає три роки.
 • Ревізійна комісія обирає на своєму першому засіданні, яке відбувається під головуванням Голови або одного із членів правління, голову ревізійної комісії.

Головою  ревізійної  комісії  (ревізором)  не  може  бути  обрана  особа  молодше 25  та

старше 75 років і мати освіту нижчу ніж середня спеціальна.

 • Ревізійна комісія після закінчення календарного року перевіряє фінансово-господарську діяльність голови та складає відповідний акт.
 • Результати ревізії доповідаються на загальних зборах (зборах уповноважених) членів товариства, які затверджують акт ревізії.
 • Позапланова ревізія проводиться на вимогу голови, за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених), на письмову вимогу членів товариства, які володіють не менше ніж 20% загальної кількості голосів.
 • Член ревізійної комісії або її голова може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені рішенням загальних зборів або за рішенням правління з наступних підстав:
 • згідно поданої ним заяви про звільнення з посади;
 • в зв’язку з неучастю у роботі ревізійної комісії більше року;
 • в зв’язку із смертю;
 • в зв’язку з порушенням Статуту, за невиконання рішень загальних зборів;
 • в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.
  • Член ревізійної комісії або її голова може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені виключно рішенням загальних зборів з наступних підстав:
 • в зв’язку із закінченням строку обрання на посаду;
 • в зв’язку з достроковим припиненням повноважень.
  • Ревізор може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені рішенням загальних зборів або правління з наступних підстав:
 • згідно поданої ним заяви про звільнення з посади;
 • в зв’язку з невиконанням ним своїх обов’язків більше року;
 • в зв’язку із смертю;
 • в зв’язку з порушенням Статуту, за невиконання рішень загальних зборів;
 • в зв’язку з набранням законної сили рішення суду про позбавлення його волі.
  • Ревізор може бути звільнений зі своєї посади або його повноваження можуть бути припинені виключно рішенням загальних зборів з наступних підстав:
 • в зв’язку із закінченням строку обрання на посаду;
 • в зв’язку з достроковим припиненням повноважень.
 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА

 

8.1. В товаристві не створюються та не здійснюють свою діяльність відокремлені підрозділи.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

 

9.1. Внесення змін, доповнень або викладення чинного Статуту в новій редакції проводиться за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів товариства. Вони набувають чинності після їх реєстрації у встановленому порядку.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство припиняє свою діяльність:

 • за рішенням не менше ніж 75 відсотків голосів учасників загальних зборів членів товариства;
 • на підставі рішення суду у випадках, передбачених діючим законодавством.

10.2. Ліквідація товариства проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

10.3. Товариство вважається ліквідовано з моменту внесення запису про це до (вилучення її з) єдиного державного реєстру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *